Брошури

Заштеда на енергија и домување

Комисијата е формирана со цел да ја идентификува, артикулира и организира заштита на интересите на “малите” потрошувачи преку едукација и дистрибуција на корисни информации за потрошувачката, понудувачката, начинот на користење и штетното влијание на енергентите врз човековата околина. Делокруг на ...

повеќе »

Брошури

Водич за управување со стамбените згради (Алб.) повеќе… Водич за управување со стамбените згради повеќе Права и обврски на потрошувачите при склучување на договори за осигурување повеќе Водич низ законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити повеќе ...

повеќе »