Водич низ комуналните услуги на Град Скопје

Во рамки на Прогамата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2015-тата година, ОПМ во соработка со Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје изработи Водич низ комуналните услуги на Град Скопје. Во водичот се опфатени сите комунални услуги кои се нудат на терироријата на Град Скопје а се битни за потрошувачите, односно претпријатијата кои нудат комунални услуги, инспекциските органи кои имаат надлежности во овој домен и другите институции и независни тела. Водичот ги содржи сите битни информаии кои им се потребни на потрошувачите во врска со комуналните услуги, како што се: телефонски броеви од контакт центрите на Јавните претпријатија, начини на поднесување на приговор, надлежности на ЈП-ја и инспекциските органи итн. Водичот можете да го погледнете во продолжение.

Vodic_niz_komunalnite_uslugi_na_Grad_Skopje_Page_1

x

Може да ве интересира

Воведување на потрошувачко право во средното образование

На 20.09.2017 Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Советот за ...