Home / Новости / Статистика на советување / Извештај за извршени советувања во 2017-та година

Извештај за извршени советувања во 2017-та година

Во текот 2017-та година, Организацијата на потрошувачите на Македонија направи вкупно 1816 советувања на потрошувачи. Најголем број на советувањата беа дадени по телефонски пат, потоа по е-пошта, лично и по поштенски пат.

Најголем број од  поплаките  се однесуваат на остварувањето на правата за замена на технички производи со недостатоци, и поплаките на потрошувачите за неквалитетни производи кои веднаш пројавиле недостаток. Најголем број од овие проблеми се однесуваат на сервисирањето на технички производи, односно предничат проблемите со мобилните телефони, како проблем со највеќе поплаки во однос на сите други, согласно статистиката. Пред сè се работи за континуирани сервисирања на еден ист производ и повеќе од три пати за кој потрошувачите тврдат дека има фабричка грешка, односно дека не може да се поправи поради тоа што недостатокот континуирано се појавува, или за случаи кога мобилниот телефон кој го добил потрошувачот се расипал во првите неколку часа од употребата. Потрошувачите велеа дека одбиваат истиот да се сервисира и дека бараат нов производ од трговецот, но не можат да добијат нов производ.

Се повеќе се случува потрошувачите да пријават дека им е доставен дефектен односно механички оштетен производ. При доставата на производот додека тој се уште е спакуван во оригиналната фолија односно кутија, тие потпишуваат дека го примиле производот незнаејќи дека е оштетен производот, но меѓу другото со тој потпис потврдуваат дека производот е добиен во исправна состојба без оштетувања. Ова се случува поради неповолната положба во која е ставен потрошувачот, во момент на брзање и организација тој не проверува дали навистина производот е исправен и неоштетен, па потпишува верувајќи му на трговецот односно на доставувачот. Најголем дел од случаите се однесуваат на големи производи од бела техника или други технички производи како на пр. телевизори, машини за перење  итн.

Голем број на поплаки во изминатиот период пристигнаа за неквалитетна изработка на разни видови на мебел, како и непочитување на одредби од договорот за изработка и продажба на мебел и негово доставување во рок од 30 дена, согласно Законот за заштита на потрошувачите како и Законот за облигациони односи, при што во овие ситуации кога се работи за договори со фиксен рок, откако ќе истече рокот за достава, договорот за продажба се раскинува ex-lege односно по сила на самиот закон.  Во однос на производите за лична употреба, повторно голем број на поплаки од потрошувачите пристигнаа за обувки и облека, каде што пред сè потрошувачите се жалеа на неквалитетен материјал кој веднаш се оштетил, при што потоа бидејќи се отпакувани и малку извиткани потрошувачите не може да го остварат правото од чл. 50 од Законот за заштита на потрошувачите за враќање на производот и замена со друг односно за враќање на парите. Во овој дел ОПМ исто така апелираше до потрошувачите да ги чуваат фискалните сметки од овие производи, иако не е издаден гарантен лист како кај техничките производи, согласно законот тие имаат 6 месеци гаранција со самата фискална сметка.

Во однос на услугите, најголем дел на проблеми потрошувачите имаа со туристичките патувања. Разбирливо поради летните одмори, бројот на поплаки за овие услуги се покачи, но во однос на сериозноста на проблемите, сметаме дека ситуацијата е подобрена, и дека измамите или недоследностите во договорите со туристичките оператори, односно недоследностите при исполнувањето на обврските кон потрошувачите беше помало во текот на летниот период во однос на минатата година.

Проблемите со мобилните оператори, односно сметките кои им се доставуваат на потрошувачите повторно предничеа во однос на проблемите на потрошувачите на национално ниво со јавните услуги. Но исто така за разлика од лани, оваа година се појавија голем број на други проблеми на кои се пожалија потрошувачите како што е на пр. проблеми со мрежното покривање, нефункционирање на СИМ картичката, проблеми при менување на тарифата итн. кои произлегоа од спојувањето на два од трите мобилни оператори, како и за надоместокот кој се наплаќа при повторно вклучување во мрежата ако потрошувачот бил исклучен поради неплаќање на сметката.

Паушални сметки и наплатување на заостанати долгови беа најчестите проблеми со испораката на електрична и топлинска енергија. Нередовното читање на мерните апарати придонесе за голем број на паушални сметки кои според тврдењата на потрошувачите се многу поголеми од просечната потрошувачка на тоа семејство. Честите прекини во испораката исто така беа проблем со кој се соочуваа потрошувачите од одредени реони. Од останатите комунални услуги, проблемите со водоснабдувањето беа со најголем број на јавувања од страна на потрошувачите, кои велеа дека се соочуваат со проблеми да комуницираат со јавното претпријатие со кое не можат да најдат заеднички јазик во однос на проблемот со заостанатиот долг или исправноста на мерниот апарат.

Во однос на храната, најголем број на проблеми се однесуваа на декларацијата на производите, за која потрошувачите велеа дека е со премногу мали букви, дека воопшто ја нема, дека не е на македонски јазик и кирилско писмо итн. Исто така имаше и пријави за производи со поминат рок или неквалитетни производи (расипани, мувлосани, производи во кои е најден инсект или тврд стран предмет).

Од финансиските услуги, најчесто потрошувачите се соочиле со проблеми при користење на банкарските услуги, тие велеа дека тешко наоѓаат начин да решат проблем со банката кога ќе настане проблем со пресметка на некоја камата, затворање/отворање на сметка или кредит итн.

Поради се поголемиот број на граѓани кои живеат во станбени објекти, и бројот на поплаки за куќните совети односно за домувањето расте, па така потрошувачите се жалеа на несовесна односно непрофесионална работа на управителот на зградата, како и неисполнети обврски од договорот.