Home / Информативни материјали / Студии / Механизми за колективна заштита на потрошувачите во ЕУ и ЈИЕ – компаративна студија

Механизми за колективна заштита на потрошувачите во ЕУ и ЈИЕ – компаративна студија

Документите составени во оваа студија ги презентираат резултатите и наодите на експертите од спроведеното сеопфатно истражување и компаративен преглед на механизмите за колективна заштита во Европската унија и во Југоисточна Европа. Книгата е структурирана во четири дела:

1. Механички механизми за колективна заштита во ЕУ: компаративна студија за избрани европски земји-членки;

2. Колективна заштита на правата на потрошувачите во Југоисточна Европа: извештаи за земјите;

3. Компаративен преглед на колективна заштита на правата на потрошувачите во Југоисточна Европа: меѓу-национални споредби, прашања за заедништво и разлики; и

4. Заклучоци и препораки.

Книгата ја одразува фактичката состојба и напредокот на терен, и ќе послужи како основа за подобрување на активната улога и одговорност на клучните национални институции за спроведување на колективна заштита на правата на потрошувачите во земјите од ЈИЕ и зајакнување на регионалната соработка помеѓу сите релевантни засегнати страни со цел да ги подобри институционалните капацитети за да се справи и да се зголеми судската пракса во оваа област.