Home / Области на делување / Храна и исхрана

Храна и исхрана

Храна и исхрана

Делувањето на комисијата е насочено кон подигање на јавната свест за правилната исхрана, едукација и превенција  за заштита на потрошувачите од прехрамбени производи кои не се здравствено исправни. Оваа дејност ќе ја остварува воглавно преку: Развој на едукација на популационите ...

Read More »