Home / Информативни материјали / Брошури / Права на потрошувачите

Права на потрошувачите

Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2023 година

Почитувани потрошувачи, погледнете ги најновите брошури издадени во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2023, во соработка со Советот за заштита на потрошувачи на Град Скопје. МК / АЛ  МК / АЛ  

Read More »

Туристички аранжмани

Нови брошури на Организацијата на Потрошувачи во соработка со Министерството за Економија Туристички аранжмани – мк Туристички аранжмани – алб

Read More »

Брошури: ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА и НЕИСПРАВЕН ПРОИЗВОД

„ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА“ „договор за услуги“ е договор со кој што трговецот му дава или се обврзува да му даде на по-трошувачот определена услуга, а потрошувачот за ова му плаќа или се обврзува да му плати определена цена (надоместок), ...

Read More »

Eдукација на поторшувачите во доменот на алтернативните начини на решавање на спорови и нечесно рекламирање

Организацијата на потрошувачите на Македонија во рамките на своите активности, а во соработка со Министерството за економија издаде две брошури наменети за едукација на поторшувачите во доменот на алтернативните начини на решавање на спорови и нечесното рекламирање, за кои сметавме ...

Read More »