Home / Информативни материјали / Прирачници / Нотаријатот поблиску до граѓаните

Нотаријатот поблиску до граѓаните

Овој прирачник претставува начин за запознавање на обичните потрошувачи – граѓаните и пошироката јавност со улогата и дејноста на нотарите во правниот систем на нашата држава. Често граѓаните немаат јасна претстава за улогата на носителите на правни професии како што е нотарот и или имаат претстава дека нивните услуги се непотребно скапи и дека не значат олеснување туку, напротив, компликување на нивниот живот. Меѓутоа, користењето на услугите на правните професии може да го олесни (поедностави) нивниот живот, да спречи долги и скапи судски постапки, да ја зголеми правната сигурност на граѓаните. Токму заради појаснување на фунцијата на нотарската служба, Нотарската комора, во соработка со Организацијата на потрошувачите на Македонија, пристапи кон изработка на овој прирачник.

notarijat