Home / Информативни материјали / Брошури / Права на потрошувачите за потрошувачки кредити

Права на потрошувачите за потрошувачки кредити

Преку електронските и пишуваните медиуми постојано се објавуваат реклами и
информации за купување производи

или користење услуги на кредит и како да дојдете до посакуваните нешта на брз и лесен начин… MKAL