Финансиски услуги

 • Дали сум обврзан да платам за производ за кој не ми е издадена фискална сметка? Доколку во одредена продавница при купувањето на производи не ви е издадена фикскална сметка не сте обврзани да платите за истите.
 • Каде да го пријавам неиздавањето на фискална сметка?

Доколку забележите дека во одредени  продавници на потрошувачите  не им се издаваат фискални сметки  можете да пријавите на телефонскиот број на Управа за јавни приходи 198 и Државниот пазарен инспекторат 3220 547.

 • Кој е задолжен за следење на игрите на среќа?

Согласно Законот за организирање на игри на среќа и задолжен за нивото следење е Министерството за финасии.

 • Што се подразбира под менувачки работи?

Под менувачки работи се подразбира купување на ефективни странски пари и чекови доминирани и исплативи во странска валута од домашно физичко лице (резидент) и странско физичко лице (нерезидент); продавање на ефективни странски пари на домашни физички лица и странски физички лица но исклучиви по основ на реоткуп.

 • Дали е можно кај една банка или кај повеќе нејзини деловни единици да отворам повеќе сметки?

Во случај кога кај една банка или повеќе нејзини деловни единици сте отвориле повеќе сметки, секоја од овие сметки е самостојна.

 • Дали лица кои не се државјани на Република Македонија можат да штедат во Република Македонија?

Да. Можат да имаат книшки: денарски и девизни по видување и орочени.

 • Дали при предвремено враќање на кредитот треба да и надоместам штета на банката?

Да. Корисникот на кредитот е должен да ја надомести штетата доколку давачот на кредитот ја претрпел. Најчесто кај нас банките земаат казнена камата која се движи до 5%.

 • Кои депозити се заштитени?

Заштитени се следниве депозити на физички лица:

 1. Денарски и девизни депозити и тековни сметки во банките и штедилниците во република Македонија;
 2. Девизни приливи на физички лица во банките на Република Македонија;
 3. Депозити врзани за парични картички издадени од банки во Република Македонија;

Но внимавајте доколку физичкото лице има обврски кон банката или штедилницата, пример: тековна сметка со минусно салдо, гаранцијата на депозитот се намалува за износот на обврските.

x

Може да ве интересира

Извештај за спроведени активности во 2019 год.

Спроведување на програмата за заштита на потрошувачите на владата на Република Северна ...