Домување

 • Дали формирањето куќен совет е обврска регулирана со закон?

Да. Формирањето куќен совет е обврска регулирана со Закон.

Согласно Член 41  од Законот за домување во станбените згради со над двајца сопственици на станови треба да се основа куќен совет.

 • Дали формирањето куќен совет е обврска регулирана со закон?

Да. Формирањето куќен совет е обврска регулирана со Закон.
Согласно Член 41  од Законот за домување во станбените згради со над двајца сопственици на станови треба да се основа куќен совет.

 • Соседите не сакаат да плаќаат за одржување на зградата како треба да постапиме?

Тековното одржување на зградата е регулирано согласно Член 41 од Законот за домување. Доколку некои од станарите не плаќаат за одржување на зградата куќниот совет може да поднесе тужба за присолна наплата на тековното и инвестиционо одржување на зградата.

 • Дали куќниот совет има својство на правно лице?

Согласно Согласно Член 42 од Законот за домување куќниот совет добива својство на правно лице со донесување на одлуката за негово формирање од страна на сите станари.

 • Како се постигнува подобра звучна изолација на ѕидови?

Звучната изолација на ѕидови се подобрува со вградување на маса односно тешки дебели градежни елементи со што се постигнува губење на енергијата на звукот. Подобра звучна изолација се постигнува доколку звукот проаѓа низ повеќе средини како: воздух-градежен елемент-воздух-градежен елемент-воздух, отколку кога проаѓа само низ градежен елемент.

 • Како да се реши појавата на влага на таванот и по ѕидовите?

Појавата на влага на таваницата но и по ѕидовите е прв сигнал дека постои проблем со покривот односно со покривната хидроизолација, нејзина дотрајаност или некваклитетна изведба. За да се преземе било каква активност потребно е да се утврди фактичката состојба од стручно лице.

 • Имав проблем со прокиснување на покривот во зградата во која живеам. Бидејќи не успеав да се договорам со останатите станари околу поделбата на трошоците за санирање на покривот, трошокот сам го поднесов. Дали имам право на надомест на паричните средства?

Станарите треба заеднички да учествуваат во одржување на зградата во која живеат. Во спротивно доколку сопствениците на станови во зградата на можат да се договорат околу висината на сразмерните трошоци, поправката може да ја изврши еден станар на сметка на другите но висината на сразмерните трошоци ја одредува судот.
Размислувам за адаптирање на потпокривот во мојата куќа од тавански во станбен простор. Дали за оваа адаптација постојат некои предуслови?

Основен услов за да почнете да адаптирате е висината на делот од подот до покривот која треба да изнесува некаде до 2,5 м, потоа наклонот на покривот кој треба да е во принцип поголем од 30 степени, од кој зависи и просторот кој е на располагање, димензиите на куќата и сл. Ве советуваме да побарате помош од стручно лице кое на самото место ќе направи премер и ќе изготви проектно-техничка документација.

 • Кој го издава имотниот лист?

Имотниот лист е доказ за сопственост и за друг вид на стварни права и е неопходен за секаков вид на располагање со недвижен имот како: продажба, закуп, засновање хипотека, службеност и сл. Тој е доказ за здобиено право на недвижен имот. Имотниот лист го издава Државниот завод за геодетски работи по барање на заинтересираното лице.

 • Дали може да размислувам за адаптирање на потпокривот во мојата куќа од тавански во станбен простор и дали за оваа адаптација постојат некои предуслови?

Основен услов за да почнете да адаптирате е висината на делот од подот до покривот, која треба да изнесува некаде до 2.50 м, потоа наклонот на покривот, кој треба да е, во принцип, поголем од 30 степени, од кој зависи и просторот што е на располагање, димензиите на куќата и сл. Затоа ве советуваме за ова прашање да побарате помош од стручно лице, кое на самото место ќе направи премер и ќе изготви проектно-техничка документација.
Соседите не сакаат да плаќаат за одржување на зградата како треба да постапиме?

Тековното одржување на зградата е регулирано согласно Член 41 од Законот за домување. Доколку некои од станарите не плаќаат за одржување на зградата куќниот совет може да поднесе тужба за присолна наплата на тековното и инвестиционо одржување на зградата.

 • Дали куќниот совет има својство на правно лице?

Согласно Согласно Член 42 од Законот за домување куќниот совет добива својство на правно лице со донесување на одлуката за негово формирање од страна на сите станари.

 • Како се постигнува подобра звучна изолација на ѕидови?

Звучната изолација на ѕидови се подобрува со вградување на маса односно тешки дебели градежни елементи со што се постигнува губење на енергијата на звукот. Подобра звучна изолација се постигнува доколку звукот проаѓа низ повеќе средини како: воздух-градежен елемент-воздух-градежен елемент-воздух, отколку кога проаѓа само низ градежен елемент.

 • Како да се реши појавата на влага на таванот и по ѕидовите?

Појавата на влага на таваницата но и по ѕидовите е прв сигнал дека постои проблем со покривот односно со покривната хидроизолација, нејзина дотрајаност или некваклитетна изведба. За да се преземе било каква активност потребно е да се утврди фактичката состојба од стручно лице.

 • Имав проблем со прокиснување на покривот во зградата во која живеам. Бидејќи не успеав да се договорам со останатите станари околу поделбата на трошоците за санирање на покривот, трошокот сам го поднесов. Дали имам право на надомест на паричните средства?

Станарите треба заеднички да учествуваат во одржување на зградата во која живеат. Во спротивно доколку сопствениците на станови во зградата на можат да се договорат околу висината на сразмерните трошоци, поправката може да ја изврши еден станар на сметка на другите но висината на сразмерните трошоци ја одредува судот.
Размислувам за адаптирање на потпокривот во мојата куќа од тавански во станбен простор. Дали за оваа адаптација постојат некои предуслови?

Основен услов за да почнете да адаптирате е висината на делот од подот до покривот која треба да изнесува некаде до 2,5 м, потоа наклонот на покривот кој треба да е во принцип поголем од 30 степени, од кој зависи и просторот кој е на располагање, димензиите на куќата и сл. Ве советуваме да побарате помош од стручно лице кое на самото место ќе направи премер и ќе изготви проектно-техничка документација.

 • Кој го издава имотниот лист?

Имотниот лист е доказ за сопственост и за друг вид на стварни права и е неопходен за секаков вид на располагање со недвижен имот како: продажба, закуп, засновање хипотека, службеност и сл. Тој е доказ за здобиено право на недвижен имот. Имотниот лист го издава Државниот завод за геодетски работи по барање на заинтересираното лице.

 • Дали може да размислувам за адаптирање на потпокривот во мојата куќа од тавански во станбен простор и дали за оваа адаптација постојат некои предуслови?

Основен услов за да почнете да адаптирате е висината на делот од подот до покривот, која треба да изнесува некаде до 2.50 м, потоа наклонот на покривот, кој треба да е, во принцип, поголем од 30 степени, од кој зависи и просторот што е на располагање, димензиите на куќата и сл. Затоа ве советуваме за ова прашање да побарате помош од стручно лице, кое на самото место ќе направи премер и ќе изготви проектно-техничка документација.